12 September 2016

Recent Comment Widget

Box hay Widget Recent comment - Những bình luận gần đây là một mục khá thú vị. Bởi nó tăng cơ hội giao lưu của Visitor với Blog của Bạn


Tạo Box Recent Comment Cho Blogspot

Đăng nhập vào Blogger > vào mục LayOut > Thêm Widget > Chọn HTML Widget.
Copy đoạn code dưới đây và paste vào Widget bạn vừa tạo.

Recent Comment Widget Code

<script type="text/javascript">
var a_rc = 5;
var m_rc = false;
var n_rc = true;
var o_rc = 100;
function showrecentcomments(e){for(var r=0;r<a_rc;r++){var t,n=e.feed.entry[r];if(r==e.feed.entry.length)break;for(var i=0;i<n.link.length;i++)if("alternate"==n.link[i].rel){t=n.link[i].href;break}t=t.replace("#","#");var a=t.split("#");a=a[0];var c=a.split("/");c=c[5],c=c.split(".html"),c=c[0];var s=c.replace(/-/g," ");s=s.link(a);var o=n.published.$t,l=(o.substring(0,4),o.substring(5,7)),u=o.substring(8,10),m=new Array;if(m[1]="Jan",m[2]="Feb",m[3]="Mar",m[4]="Apr",m[5]="May",m[6]="Jun",m[7]="Jul",m[8]="Aug",m[9]="Sep",m[10]="Oct",m[11]="Nov",m[12]="Dec","content"in n)var d=n.content.$t;else if("summary"in n)var d=n.summary.$t;else var d="";var v=/<\S[^>]*>/g;if(d=d.replace(v,""),document.write('<div class="rcw-comments">'),1==m_rc&&document.write("On "+m[parseInt(l,10)]+" "+u+" "),document.write('<span class="author-rc"><a href="'+t+'">'+n.author[0].name.$t+"</a></span> commented"),1==n_rc&&document.write(" on "+s),0==o_rc)document.write("</div>");else if(document.write(": "),d.length<o_rc)document.write("<i>&#8220;"),document.write(d),document.write("&#8221;</i></div>");else{document.write("<i>&#8220;"),d=d.substring(0,o_rc);var w=d.lastIndexOf(" ");d=d.substring(0,w),document.write(d+"&hellip;&#8221;</i></div>"),document.write("")}}}
</script><script src=http://www.thenaynhe.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments></script><div style="font-size: 10px; float: right;">Get this <a href="http://www.thenaynhe.com/search/label/blogspot%20tips">Recent Comments Widget</a></div>
<style type="text/css">
.rcw-comments a {text-transform: capitalize;}
.rcw-comments {border-bottom: 1px dotted;padding: 7px 0;}
</style>

Chú ý:

  • Thay link màu xanh bằng link blog của bạn nhé 
  • Có thể thay đổi các tham số về số lượng cmt (  var a_rc = 5; )
  • Số ký tự cmt hiện là 100 (var o_rc = 100; ) có thể tăng hoặc giảm tùy bạn.
  • Ngày tháng của cmt đang ẩn (var m_rc = false; ) chuyển thành true sẽ hiện nhé
  • Tiêu đề bài viết đang hiển thị trong hộp cmt và có thể ẩn đi (var n_rc = true; ) thay true = false
Ok roài, Hãy bấm Save HTML Widget.

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !