04 November 2013

Những công nhân yêu đời - Little People

Những công nhân chăm chỉ ! Họ đang làm gì ngoài công trường ? Hình như họ đang ngồi chém gió ở một xó nào đó :))
Little People

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !