28 April 2013

Một góc Hà Nội

Đây là thứ người Pháp để lại ở Hà Nội. Một ngôi trường ĐH Hàn Lâm nhất. 
Hàn Lâm ngay trong kiến trúc xây dựng

Xây dựng 1926.  KTS Ernest Hébrard người Pháp thiết kế

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !