27 March 2013

Wantobe

...bình yên
...sáng lòng, tỏ lối
...MINH TRIẾT
Chùa Trung Kính Thượng

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message !